Column bisschop De Korte

GODS GEEST WIL VERBINDEN

In onze samenleving zien wij de laatste tijd helaas een groeiende polarisatie. De uitspraken van Geert Wilders over de Islam en Marokkanen zijn onnodig kwetsend en versterken allerlei onderbuikgevoelens bij delen van onze bevolking. Omgekeerd zijn er weer tegenstanders van Wilders die via de sociale media onvoorstelbaar hard en onbarmhartig reageren. Het resultaat is het versterken van een wij-en-zij-denken en het wederzijds uitsluiten van elkaar. Verschillende groepen binnen ons volk dreigen elkaar zo niet meer te ontmoeten maar vanuit loopgraven elkaar te beschieten. Een en ander is niet alleen in strijd met het katholieke denken over een goede samenleving maar kan op den duur ook grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke samenhang. Verbaal geweld kan immers gemakkelijk leiden tot fysiek geweld.

Wij leven in de tijd na Pasen, het opstandingsfeest van onze Heer, en zijn op weg naar het Pinksterfeest. Wij gaan vieren hoe Gods Geest de eerste leerlingen van Jezus kracht en moed gegeven heeft. Na de kruisdood van Jezus hadden zij zich als bange mensen opgesloten in hun eigen huis. Maar op de Pinksterdag, zo zegt ons het Nieuwe Testament, werden zij geraakt door Gods Geest en daardoor moedige getuigen van de levende Christus. Gods Geest is ook vandaag actief. Hij wil onze zorgen en angsten over de toekomst van onze Kerk en geloof relativeren. In kracht van de Geest kunnen ook wij enthousiaste christenen zijn en steeds meer worden.

Gods Geest werkt ook in onze samenleving. Waar mensen verdeeld zijn geraakt en onderlinge verhoudingen verharden, wil de Geest mensen weer samenbrengen en verbinden. Juist op weg naar het Pinksterfeest mogen wij bidden om monden die niet kwaad spreken maar zegenen, om handen die niet kapot maken maar opbouwen en om voeten die wegen van vrede gaan. Bidden wij dat Gods Geest ons geloof in Jezus versterkt en ons aanzet om te blijven zoeken naar onderlinge verbondenheid.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

 

24 mei bedevaart naar Warfhuizen
PROCESSIE NAAR DE BEDROEFDE MOEDER

Bij wonderlijke plekken en bedevaarten denken we meestal aan het buitenland, maar we hebben ze hier net zo goed, zelfs in het nuchtere noorden. Zo is er de kapel van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin in Warfhuizen, in het noorden van Groningen. Zoals al jaren gebruikelijk zal ook dit jaar weer een Mariaprocessie van Wehe-den Hoorn naar die Mariakapel in Warfhuizen worden gehouden.

Het programma is als volgt: 14.00 Eucharistieviering in de parochiekerk van Wehe-den Hoorn met pastor Maurits Sinnighe-Damsté. 15.00 processie naar de Bedroefde Moeder van Warfhuizen. 16.00 Marialof. 16.45 Koffie in het dorpshuis van Warfhuizen. Voor de liefhebbers vertelt de kluisbroeder om 17.30 over het ontstaan van de Mariabedevaarten naar Warfhuizen. Prijs voor deelname aan de hele dag is €5,-

Voor jongeren (16-30) is er vanaf 18.30 een gezamenlijke maaltijd en een film. Meer informatie vindt u op www.mariabroederschap.nl

 

15 juni Bonifatiusdag Dokkum
JAARLIJKSE ONTMOETINGSDAG IN TEKEN DIACONIE

De Bonifatiusdag in Dokkum heeft dit jaar het thema ‘Te doen Gerechtigheid’ en zal in het teken staan van de diaconie. Sprekers uit de katholieke, joodse en moslimtraditie zullen de zorg voor de naaste in hun geloofsgemeenschap belichten. Namens de katholieke traditie voert bisschop De Korte het woord, rabbijn Tamarah Benima belicht de joodse visie en moslim-theoloog Rasit Bal verwoordt de islamitische kijk op de zorg voor de naaste. De Bonifatiusdag wordt gehouden in de Bonifatiuskapel, Bronlaan 12 in Dokkum en het programma begint om 10.30 uur met fragmenten uit de Passie van Bolsward. Ontvangst vanaf 10.00 uur met koffie en thee. In de ochtend zijn er naast de sprekers aparte programma’s voor kinderen en jongeren.

Na de lunch vindt om 13.30 uur de traditionele processie plaats van de H. Bonifatius en Gezellenkerk in het centrum van Dokkum naar de Bonifatiuskapel. Daar wordt de dag om 14.00 uur besloten met de eucharistieviering met als hoofdcelebrant mgr. De Korte.

Naast de traditionele pelgrimstocht te voet naar Dokkum wordt er dit jaar ook een diaconale fietstocht gehouden. De aanleiding is het 60-jarig bestaan van Solidair Friesland. Rond het thema ‘Te doen gerechtigheid’ is in samenwerking met de Fietsersbond een fietsroute uitgezet langs zeven vindplaatsen van gerechtigheid. De zeven werken van barmhartigheid staan daarbij centraal. De start is om 7.00 uur bij de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. De tocht is ca. 25 km en eindigt om circa 10.00 uur in de Bonifatiuskapel. Onderweg zijn er korte stops in Wyns, Bartlehiem, Birdaard, Janum en Sybrandahûs. Om 10.00 uur is de aankomst in Dokkum. Er is ook een aantrekkelijke route door noordwest Fryslân terug naar Leeuwarden. Kosten voor de fietstocht € 10,00. U ontvangt daarvoor een routeboekje/stempelkaart, twee consumpties en een fietslabel via het Knooppuntensysteem. Aanmelding kan tot 1 juni via www.solidairfriesland.nl

De pelgrimstocht te voet vertrekt van cultureel centrum De Schierstins, Hoofdstraat 1 in Veenwouden tussen 7.00 en 7.30 uur. U kunt uw auto’s parkeren bij het station van Veenwouden. Tegenover het station neemt u de Stationsweg (een voetgangerspad 60 m) en volgt u het bordje Centrum Veenwouden. U gaat via een voetgangerstunnel de weg onderdoor en slaat daarna rechtsaf, de Spoorlaan in. Na de Spoorlaan slaat u rechtsaf de Stinsweg in. Na ongeveer 100 meter ziet u aan uw linkerhand de Schierstins. Daar wordt u ontvangen. Graag opgave vooraf bij l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl of 050-4065888
Meer informatie over de Bonifatiusdag vindt u op www.bisdomgroningenleeuwarden.nl

 

GODS WERELD KOESTEREN

Eind april mocht ik in Utrecht het hoofd van de Orthodoxie, patriarch Bartholemeus van Constantinopel, ontmoeten. Hij sprak op uitnodiging van de Oudkatholieke aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, in de Gertrudiskathedraal. Zoals uit modieuze overwegingen maar vanuit de bronnen van ons christelijk geloof. Onze wereld is immers Gods schepping. Wij zijn geen eigenaars maar beheerders en rentmeesters. Als kroon van de schepping hebben mensen een grote verantwoordelijkheid bij het behoeden van onze aarde.De patriarch roept op tot een dankbaar, eucharistisch leven; een bestaan dat niet wordt gekenmerkt door overvloedige consumptie maar door eenvoud en een zorgvuldige omgang met de goederen van deze wereld. Het pleidooi van de patriarch om de wereld te koesteren, doet mij denken aan het indrukwekkende Zonnelied dat de heilige Franciscus op het einde van zijn leven schreef. Voor Franciscus heeft Gods schepping een sacramenteel karakter. Alle onderdelen van de schepping verwijzen naar de Schepper. Vanuit die overtuiging spreekt hij over de zon en de maan,. het vuur en het water, en zelfs de dood, als broers en zusters. In onze dagen maken velen van ons zich zorgen over de toekomst . Wij horen over de opwarming van onze aarde en over de aantasting van de schepping door toedoen van ons mensen. Wij blijken keer op keer onze verantwoordelijkheid te ontkennen. Christenen hebben vanuit hun geloofsbronnen een eigen motivatie om negatieve milieuontwikkelingen te willen keren Samen met andere bondgenoten zijn wij geroepen om onze gevoelens van onmacht te overwinnen en werk te maken van het behoud van Gods goede schepping voor onze kinderen en kleinkinderen.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

 Spannende studiedag over het kerklied
GODLOF! MAAR HOE?

Wat is goede liturgische muziek? Deze vraag is actueler dan ooit. Met het nieuwe Liedboek uit 2013 hebben de protestantse kerken de muzikale keuzemogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. En in Duitsland is recent de nieuwe rooms-katholieke zangbundel Gotteslob verschenen.

In de rooms-katholieke kerk in Nederland lijkt het repertoire almaar kleiner te worden. Wat is goede liturgische muziek? Wat willen, kunnen en mogen we zingen in de rooms-katholieke eredienst? Deze vraag roept een andere vraag op: wat zijn de criteria om te bepalen wat ‘goed’ is? Wie bepaalt deze criteria? De bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie hebben ervoor gekozen een zogenoemd Repertorium uit te brengen waarin zij gezangen opnemen die zij ‘goed’ vinden. Ze voeren daarmee een impliciet beleid: de criteria kunnen indirect uit de kenmerken van de opgenomen gezangen afgeleid worden.Meer expliciet beleid is verwoord door de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten middels de publicatie van een zogeheten Directorium. Onder de uitnodigende titel Sing to the Lord (2007) hebben zij criteria en richtlijnen omtrent hedendaagse kerkmuziek vastgelegd.

Met dit document in de hand willen we het gesprek over criteria, dat in Nederland eigenlijk nog niet gevoerd is, op gang brengen. Op geleide van enkele deskundigen gaan we in op de rituele, muzikale en pastorale kanten van het kerklied.