Column BALK EN SPLINTER

Onze katholieke gemeenschap in Nederland heeft de laatste decennia helaas te maken gehad met een vaak onvruchtbare polarisatie. Behoudend tegenover progressief; links tegenover rechts. Veelal zat men ingegraven in loopgraven om elkaar te beschieten. Het oordelen over elkaar was gemakkelijker dan de dialoog met elkaar.
Tegen die achtergrond klinken de uitdagende woorden van Christus in het evangelie: ‘Oordeelt niet; opdat gij niet geoordeeld wordt’ ( Mattheüs 7,1). Iets verderop in datzelfde evangelie waarschuwt Jezus om niet te kijken naar de splinter in het oog van de ander terwijl de balk in het eigen oog wordt vergeten. Het zijn spannende woorden, juist ook voor ons katholieken vandaag. Want hoewel de ergste polarisatie is weggeëbd, is er vaak onderhuids verdeeldheid en zijn er onderlinge veroordelingen. Ik hoor de woorden van onze Heer als een oproep tot voorzichtigheid en mildheid. Veeg eerst je eigen pad schoon voordat je klaagt over het portiek van de ander. Ik hoor de woorden van Jezus ook als een oproep tot onderlinge aanvaarding omdat God ons in Christus heeft aanvaard. De Kerk is niet van ons maar van de Heer. En Hij geeft ons aan elkaar. Ook die lastige mevrouw of die mijnheer met zijn eigenaardige opvattingen. Over ieder van ons is bij de doop Gods Naam uitgeroepen. Anders gezegd: wij zijn elkaar gegeven als tochtgenoten.
Maar is dan alles even goed en waar? Neen, natuurlijk niet. Jezus vindt niet alles even goed en fijn. Neen, er zijn balken en splinters in ogen van mensen. Niet iedereen ziet even scherp. Maar het evangelie suggereert dat de ander wel eens scherper zou kunnen zien dan ikzelf. Ik hoor de woorden van Christus als een hartstochtelijke oproep tot onderlinge dialoog. Wij mogen samen naar Christus gaan en zijn leerlingen worden. En wij mogen elkaar vertellen wat wij bij Christus hebben gezien en gehoord. Opdat de waarheid en de goedheid van de Heer gestalte krijgt in de wereld van vandaag.

Mgr. Dr. Gerard de Korte
Ook gedragscode pastoraat in werking getreden – NIEUWE KLACHTENPROCEDURE SEKSUEEL MISBRUIK

Per 1 juli 2014 is een nieuwe klachtenprocedure in werking binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland: het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Voor de nieuwe regeling is aansluiting gezocht bij klachtenprocedures die gangbaar zijn in andere sectoren van de samenleving. De nieuwe klachtenprocedure maakt onderdeel uit van een nieuw bouwwerk voor de aanpak en preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag.
Op basis van de aanbevelingen van de heer W. Deetman, gepubliceerd in december 2011, nam de Kerk reeds diverse maatregelen. Zo richtten de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) gezamenlijk de ‘Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’ op voor de behandeling van klachten van seksueel misbruik. Het bijzondere van deze klachtenprocedure was dat de Kerk zich niet beriep op verjaring en dat klachten van misbruik konden worden ingediend tegen overleden personen.
Daarnaast nam de Kerk verschillende maatregelen ter preventie, zoals de invoering van de eis van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, het aannemen van kandidaten hiervoor en de aanstelling van bepaalde categorieën vrijwilligers en functionarissen. Per 1 juli 2014 trad ook de ‘Gedragscode Pastoraat’ in werking. Hiermee sluit de Kerk aan bij gedragscodes die in andere sectoren van de samenleving gangbaar zijn.Voor meer informatie over de nieuwe regelingen kunt u terecht op de website van het bisdom: www.bisdomgroningenleeuwarden.nl

9 oktober Sint Martinuskerk Sneek – KORENAVOND OVER OPENINGS- EN SLOTLIEDEREN

De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert in het komende seizoen weer enkele korenavonden. De eerste korenavond is op donderdag 9 oktober ’s avonds om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Sneek.
Het thema van deze bijeenkomst is: Openings- en slotlied. Wat voor normen kun je daarvoor aanbrengen? Wat kan meerstemmig en wat niet? Kies je een refrein- of een strofenlied? Hoe houd je rekening met een processie?
Dit zijn een aantal vragen waarover we met de dirigenten van de deelnemende koren in een voorbespreking willen praten. Dat doen we op vrijdag 22 augustus om ’s avonds om 19.45 uur in de pastorie van St. Martinusparochie te Sneek.
Opgave voor de korenbijeenkomst op 9 oktober en de voorbespreking op vrijdag 22 augustus bij Anja Haaze, e-mail a.haaze@home.nl, telefoon 0514 562381.

 

Donderdag 9 oktober in Delfzijl – ONTMOETINGSDAG VOOR MENSEN DIE HUN PARTNER VERLOREN

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Groningen op donderdag 9 oktober 2014 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in de pastorie van Delfzijl, Buitensingel 16-18, 9934 GB Delfzijl.
Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn. Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.
Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van
€ 12,00. Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

U kunt zich tot 1 oktober 2014 opgeven bij de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888 of via de
e-mail: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:
Mw. J. Beuvink, tel. 0596-61164
Mw. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596
Mw. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mw. A. van Diepen-Galama, 0527-252418

Na opgave ontvangt u rond 2 oktober 2014 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.