Het is nu begin januari 2017. We kijken terug op enkele bijzondere weken. De kunstmaand heeft 6500 bezoekers in onze kerk gebracht. De collectebus was gevuld met ruim 2700 euro. De Mariakapel, met nu nog een tijdelijk Fatima Mariabeeld, was een zee van kaarslichtjes. Het duidt op een grote behoefte om een gebed of meditatie te richten tot Maria.

Op zondag 18 december hebben we ons kerkje weer in gebruik genomen. Meer dan 300 parochianen en belangstellenden gingen in processie van de Toel naar de herbouwde St. Clemens kerk. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van onze 370 jaar oude parochie.

 Het Clemenskoor had zijn plaats boven op het orgelbalkon weer ingenomen. Het voelde zo vertrouwd. Een grote verrassing was het spetterend optreden van leden en oud-leden van het jeugdkoor. Prachtig!

 Na de viering was er koffie met wat lekkers in de Toel. Omrop Fryslân maakte opnamen voor een documentaire over het herbouwproces. Dat wordt komende zomer uitgezonden op de Nederlandse tv.

Een week later was tijdens de kerstvieringen en het eindejaar- concert  van Canite Tuba de kerk opnieuw afgeladen vol .Een betere start konden we ons niet wensen.

 Bij de ingebruikname van het gebouw moesten we veel dingen weer opnieuw uitvinden. Het gebruik van de verwarming en wat is de gewenste temperatuur. De afstemming van het geluid, is het te hard, te zacht, is er galm of is het geluid te scherp.

Vlak voor de heropening heeft Wim Kiewiet het altaarstuk, voorstellende de kruisiging met Maria en Johannes, in de Burekapel opgehangen. Wim heeft ruim een jaar gewerkt aan dit bijzondere schilderij dat een kopie is van een bekend schilderij van Hendrick ter Brughen. Het origineel stamt uit 1620 en hangt in New York. Een kopie daarvan is tijdens de brand verloren gegaan. Wij zijn Wim Kiewiet zeer erkentelijk voor dit geschenk aan de parochie.

De sponsor actie voor de Glas in Lood ramen is een groot succes. Voor de ramen in de grote kerkzaal is, op drie na, allemaal een sponsor gevonden. De namen van de sponsors worden bijgeschreven in het schenkingsregister van de parochie.

 Zonder de andere sponsoren te kort willen doen wil ik er toch één in het bijzonder noemen. Het dubbelraam met rondlicht van de vier evangelisten is gesponsord door de Protestantse kerken van Ameland. Als teken van verbondenheid met de katholieke gemeenschap. Er zal ook nog een schilderij van dit bijzondere raam gemaakt worden dat door pastoor Verheijen persoonlijk in een dienst van één van de Protestantse kerken zal worden aangeboden. Dit schilderij krijgt daarna een plaats in de consistoriekamer, de plaats waar de kerkenraad bijeenkomt.

Voor de ramen van de beide zijbeuken hebben wij gekozen om uit te gaan van een thema. Dit thema zal worden de in 2015 uitgekomen pauselijke encycliek: “ Laudato Si “  Geprezen zijt Gij” Deze woorden komen uit het zonnelied, een loflied op God en zijn schepping door Franciscus van Assisi. Het gaat over de zorg van ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

 De rode draad in het ontwerp zal zijn de Christelijke visie op de schepping zoals St.Franciscus en paus Franciscus die uitdragen. Randolph Algera heeft de opdracht gekregen om een ontwerp te maken dat eenvoudig en eenduidig is en om zich te beperken tot krachtige beelden die niet teveel verhalen vertellen maar juist reflectie oproepen. Daarbij gebruik makend van een matig kleurgebruik. Hij doet dat met typische Amelander onderwerpen. Onze eigen flora- en faunadeskundige Theo Kiewiet heeft daartoe veel beeldmateriaal aangeleverd. Verder kun je denken aan een raam met de staart van een walvis, verwijzend naar de rijke Amelander geschiedenis van de walvisvaart, koeien/ schapen/ paarden en weidevogels en het wereld erfgoed Waddengebied. De eerste schetsen zien er veelbelovend uit. Het gaat om in totaal 16 ramen, waarvan inmiddels 7 gesponsord worden voor 1000,- euro per stuk. Wie belangstelling heeft voor ook een raamsponsoring kan zich melden bij een bestuurslid.

Het blijkt dat er nog wat misverstand is over het toekomstig gebruik van de doopvont bij doopsels. Voor de brand stond de doopvont in een aparte doopkapel achter, links van de ingang. Dat was vaak de gebruikelijke plaats in katholieke kerken. Er is echter besloten om van deze ruimte een Mariakapel te maken. Daarom moest er een andere plaats gevonden worden. Een doopvont op het priesterkoor is niet gebruikelijk. In de zijkapellen zou het ook een “sta in de weg zijn”, vanwege het multifunctioneel gebruik van deze ruimte. Uiteindelijk is er voor gekozen om de natuurstenen doopvont, uit de kerk van Oosterwierum, te plaatsen in de ruimte van de voormalig biechtstoel. Hij komt hier met een goede belichting mooi tot zijn recht.

 In de vloer van de kerk is er in het midden van de kruisvorm, voor het altaar, een symbolische doopschelp of bron aangegeven. Op zijn Amelands zou je het een dôbbe kunnen noemen; de Willibrordusdôbbe. Bij doopplechtigheden wordt er een losse doopschaal geplaatst op deze bron/dôbbe. Met de doopschelp wordt het doopwater uit de doopvont geschept om het doopsel toe te dienen. Om de symboliek compleet te maken komt het raam met de legende van St. Willibrordus die na een storm aanspoelt op het eiland en daar enkele eilanders doopt, recht tegenover de doopvont.

Namens het kerkbestuur,
Anne de Jong