Er hebben zich enkele wijzigen voorgedaan in het parochiebestuur. De heren Joop Brouwer en Willem Brouwer hebben afscheid genomen na het verlopen van hun wettelijke zittingstermijn. We zijn hun zeer dankbaar voor hun inzet en zijn blij met hun toezegging om beschikbaar te zijn voor advies bij de herbouw van de kerk.

Bisschop Gerard de Korte heeft met terugwerkende kracht met ingang van 1 juni 2014 benoemd Jacqueline van der Geest-Metz, Petrina Kuperus-de Jong en Anne de Jong. De bisschop wenst hen in zijn benoemingsbrief van harte Gods zegen toe bij hun werkzaamheden van de parochie.

De heren Gerlof Metz en Douwe Molenaar ondersteunen het bestuur met hun kennis van bouwtechnische zaken. Wij zijn hun daar zeer erkentelijk voor.

Er is de afgelopen periode verschillende keren aandacht besteed aan de wens van het bisdom om te komen tot een fusie met de parochies van Dokkum en Burgum. Wij als Sint Clemens parochie zien een fusie als een brug te ver. Een personele unie met Burgum en Dokkum is wat ons betreft het uiterst haalbare. Voor een fusie is er ons inziens te weinig draagvlak ten gevolge van verschillende omstandigheden waarvan de eilandsituatie de belangrijkste belemmering is om tot bestuurlijke en gevoelsmatige eenheid te komen met Dokkum en Burgum. Wel zijn we grote voorstander van een hechtere samenwerking op gebieden waar dat kan en wenselijk is. In januari hebben we een gezamenlijk gesprek als drie parochies met de bisschop en de kanselier.
De parochie heeft enkele bijzondere schenkingen gekregen. Van mevrouw Wies van der Meer uit Lekkum hebben we een bijzondere fraaie icoon gekregen van Sint Clemens. Tijdens de eucharistieviering op 23 november, de patroondag van onze parochie, zal de icoon worden gewijd door pastoor Henk Nota.

Op het eind van de viering zal er door een delegatie uit Beckum, Duitsland, een geldbedrag van 1500 euro overhandigd worden. Het was de opbrengst van een collecte gehouden tijdens de afscheid dienst van pastoor Robert Winshuh uit Beckum Westfalen in zijn vorige parochie.

De zusters Augustinessen van het St.Monica klooster in Hilversum hebben ons hun luidklok aangeboden. Die heeft een diameter van 72 cm en is 235 kg zwaar. De klok is van brons en heeft wel een ander geluid dan de bestaande die van gietijzer was. De klok is in dank aanvaard nu ook bleek dat hij bouwtechnisch in de toren kan worden aangebracht.

Inmiddels hebben we na overleg en advies van verschillende betrokkenen een kerkorgel kunnen kopen. Het komt uit de kerk van de parochie Onze Lieve Vrouw van den Rozenkrans uit Schijndel, die zal worden gesloten voor de eredienst. Wij kunnen gratis van hun krijgen nog een 6- tal bijzondere beelden: de vier evangelisten en Petrus en Paulus. Ze zijn gemaakt door de Bossche beeldhouwer Piet Verdonk en zijn 1,25 m hoog. Over hun aanbod om ook de kerkbanken over te nemen moeten we nog onderzoek doen naar de maatvoering, aantallen en technische staat.
Op 10 oktober is er een informatiebijeenkomst geweest voor de parochianen. In een goed bezochte bijeenkomst gaven de architect, dhr Bouwstra en de interieurspecialist, dhr Algera een toelichting op de ontwerp plannen. Er was een breed gedragen instemming dat we met deze keuzes verder kunnen Op 20 oktober is er vervolgens een presentatie van onze herbouwplannen gegeven in Amersfoort bij de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Hun instemming is nodig voor het behouden van de monumentale status, wat weer wenselijk is voor toekomstige financiële steun.
Het tijdspad voor de herbouw ziet er nu globaal zo uit:

Voor 1 januari indienen van de aanvraag omgevingsvergunning. Dan moet ook het bestek gereed zijn. Vervolgens de aanbesteding en gunning. Start bouw staat gepland op mei 2015. Het verfwerk van het interieur kan pas aanvangen als de muren goed zijn ingedroogd. Dat zal pas in 2016 zijn. Op 10 november is er een gesprek met de verzekeraar Donatus. Een belangrijk beslispunt zal nog zijn hoe om te gaan met de binnenmuur van de kerk. Die is flink beschadigd. Verwijderen met daarna aanbrengen van een nieuwe muur met goede isolatie is een optie Echter of die extra kosten gedekt worden door de verzekering is nog een bespreekpunt.

Namens het kerkbestuur
Anne de Jong

St Clemenskerk