We zijn inmiddels maart 2017, en de kerk is nu ongeveer 2 maanden in gebruik. En zoals altijd tijdens een (her-) bouw komen er tijdens het gebruik zaken naar voren die nog niet naar behoren werken of waar in eerste instantie niet aan gedacht is. We zijn dus nog (lang) niet klaar met de herbouw en inrichting.

Vooral de verwarming heeft ons wat in de steek gelaten, maar achter de schermen is er druk overleg met de installateur en wordt er alles aan gedaan om het systeem goed te laten werken.

In de komende maand zal ook de westgevel weer van ramen worden voorzien, het Kardinaal de Jong raam. Dit raam wordt bijzonder, met veel details, goed uitgedacht door de kunstenaar in samenwerking met Professor S. de Blaauw, Pastoor Nota en Anne de Jong.

De werkzaamheden rond het priesterkoor zullen worden afgerond, evenals de Mariakapel. De verlichting van de Mariakapel daarover moeten nog besluiten worden genomen. Verder zal Randolph Algera een start gaan maken met de schilderingen in de triomfboog.

Aan de altaar stoelen (priesterstoelen) wordt nog gewerkt; wij hopen ook deze snel te krijgen. Ondertussen heeft Dirk Brouwer twee prachtige bankjes gemaakt voor het kinderkoor / kidskerk. Jan Kienstra heeft het kruis gerestaureerd, het houten kruis draagt nog de sporen van de brand. Binnenkort zal dit ook een plekje krijgen in de kerk. Voor de zijkapellen hebben we nog steeds de stoelen te leen van de Toel, we zullen proberen snel goede stoelen voor de zijkapellen uit te zoeken.

De ramen voor de zijkapellen zijn in ontwerp, en ook denken we daar na over de akoestiek. Anders dan verwacht is het geluid daar nogal galmend dus we denken na over een goede demping, zonder het karakter van de kapellen en de kerk aan te tasten.

Het altaar en het doopvont komen beiden uit de gesloten H. Wirokerk uit Oosterwierum; er is inmiddels contact geweest met parochianen die graag ‘hun’ altaar en doopvont graag willen gaan bezoeken in onze kerk; dit zal 23 april a.s. zijn en daarom is dan de viering om 11.00 uur.

Vanuit de Caritas Franeker zal 2 en 3 mei a.s. de kerk bezocht worden met twee grote groepen ouderen.

In de zomer zullen de Duitse kindergroepen weer gebruik gaan maken van de kerk , twee maal in het weekend.

Op Goede Vrijdag organiseren enkele enthousiaste muzikanten the Passion, het gezongen en gespeelde verhaal van de laatste uren van Jezus. Dit zal in twee voorstellingen zijn, nadere berichtgeving hierover volgt.

Na jaren zal er eindelijk weer eens een zogenaamde Parochievergadering zijn, waarin alle geledingen werkzaam in de kerk vertegenwoordigd zijn. Deze staat gepland op maandag 13 maart.

Hedwig de Jong heeft nu bijna 16 jaar de Wegwijzer verzorgd, wij zijn haar heel dankbaar voor al het werk wat ze voor ons gedaan heeft. Hedwig, nogmaals heel veel dank! Pastoor Paul heeft haar een bloemetje gebracht en de werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen aan Corrie Mosterman en Hetty Pouli. Alvast welkom en vanuit het bestuur dank dat jullie deze taak op jullie willen nemen.

Voorts zijn er na de herbouw ook nieuwe taken voor het bestuur bijgekomen over het gebruik en de exploitatie van de kerk. De kerk is in eerste instantie natuurlijk bedoeld voor de eredienst op zondag, en voor de overige kerkvieringen. Deze kunnen we gelukkig weer in onze eigen kerk houden nu.Daarnaast is de doelstelling dat de kerk een centrale maatschappelijke positie in de Amelander gemeenschap zal gaan innemen. Hiervoor zijn ook subsidies vanuit het Mienskipsfonds van de provincie ontvangen, een gebouw te maken voor iedereen. Naast de subsidie is hiervoor ook fors door onze parochie zelf in geïnvesteerd.

De herbouwkosten (met de nodige tegenvallers) , de kosten van de parochie zelf, zorg door en voor de pastores en koster , onderhoud gebouwen , tuin en begraafplaats , dit alles vraagt om structurele inkomsten naast de parochiebijdragen. Deze inkomsten zullen ook uit de verhuur van onze kerk moeten komen; met de herbouw van de kerk zijn we in het bezit van een uniek gebouw, met en geheel eigen eilander sfeer en wat voldoet aan de hoogste eisen van duurzaamheid en gebruik. Kortom een toplocatie! Bij een volledige bezetting kunnen er 300 personen in de kerk zitten, en er is ruim voorzien in garderobe en sanitaire voorzieningen. Alles uitgevoerd zoals uitvoerig besproken is tijdens de diverse parochiebijeenkomsten.

Bij het bepalen van de huursom zal gekeken worden of er een relatie is met het religieuze karakter van onze parochie. Tevens of er commerciële belangen spelen. Een overzicht van de prijzen zal binnenkort op onze website worden geplaatst, alsmede een agenda met de beschikbaarheid.

Begrafenissen en andere parochie-gebonden activiteiten die niet te voorzien zijn gaan uiteraard altijd voor.

Voor ons als bestuur is het regelen van de exploitatie, naast onze andere werkzaamheden, ondoenlijk. Gelukkig hebben we na een oproep in De Wegwijzer Regina Beijaard-Molenaar bereid gevonden dit op zich te nemen.