ROEPING

Eind januari en begin februari zullen er in ons bisdom wijdingen plaats vinden. Eind januari wordt broeder Hugo, de enige kluizenaar van ons bisdom, diaken op weg naar het priesterschap. Begin februari worden de diakens Duzijn en Jellema tot priester worden gewijd. Deze mannen hebben gehoor gegeven aan een bijzondere roeping . Door de wijdingen krijg ik nieuwe medewerkers voor het pastoraat in ons bisdom. Onze Kerk heeft priesters nodig voor de verkondiging van het evangelie en de voortgang van het sacramentele leven van de Kerk.

Na het Tweede Vaticaanse Concilie ( 1962-1965) hebben wij als katholieken echter het besef verdiept dat alle gedoopten geroepen zijn om het geloof van hun doopsel te leven. Juist in de komende jaren staat er veel op het spel. De Kerk in Nederland is een omgekeerde piramide geworden met veel senioren aan de bovenkant en weinig junioren aan de onderkant. Dat maakt onze Kerk kwetsbaar. Maar wij laten ons door die kwetsbaarheid niet gijzelen. Juist nu moeten wij niet somberen maar denken én handelen in termen van uitdagingen en aspiraties. Gods Geest daagt ons uit om nieuwe mensen en middelen te mobiliseren. Wij staan voor de opdracht om te werken aan vitale katholieke geloofsgemeenschappen die veel tijd besteden aan geloofscommunicatie en catechese. Maar ook aan onderling dienstbetoon en werken van barmhartigheid.

De Kerk is kwetsbaar en de toekomst is onzeker. Maar juist daarom moeten wij het gevoel van urgentie versterken. Dit is de tijd om de hand aan de ploeg te slaan. Succes is niet verzekerd. Wij weten niet of de oogst groot of klein zal zijn. Maar verbonden met de levende Heer is er hoe dan ook toekomst voor de Kerk van ons bisdom. De trouwe God staat daarvoor garant. Van harte hoop ik dat u als gedoopte katholiek uw bijdrage wil leveren voor een levende rooms-katholieke gemeenschap in het noorden van ons land.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

Wijdingen Hugo Beuker, Arjen Jellema en Diederik Duzijn

NIEUWE DIAKEN EN PRIESTERS VOOR ONS BISDOM

Op vrijdag 23 januari zal mgr. dr. Gerard de Korte broeder Hugo Beuker (Heremiet) tot diaken wijden. De plechtigheid vindt plaats in de Sint Jozefkathdraal in Groningen (Radesingel 2) om 19.00 uur.

Op zaterdag 7 februari om 11.00 uur zal bisschop De Korte de diakens Arjen Jellema en Diederik Duzijn door handoplegging en gebed tot priester wijden. De plechtigheid vindt plaats in de Sint Jozef-kathedraal in Groningen (Radesingel 2).

Arjen Jellema viert zijn eerste heilige Mis op zondag 8 februari om 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal in Groningen. Diederik Duzijn op zondag 8 februari om 11.00 uur in de kerk van de Goddelijke Verlosser in Drachten (Pier Panderstraat 1).

Voor mensen, die hun partner hebben verloren

ONTMOETINGSDAG IN BURGUM

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Noordoost Friesland:
Op donderdag 12 maart 2015
van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur
in het Martinushuis van Burgum, Hillamaweg 35
9251 KA Burgum

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn. Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De wordt besloten met een korte viering.

Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00. Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

U kunt zich tot 3 maart 2015 opgeven bij de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden , Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888. Email:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl                        

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:
Mw. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596
Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418
Mevr. J. Beuvink, tel. 0596-611645

Na opgave ontvangt u rond 4 maart 2015 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.

Een spiritueel moment

21 MAART STILLE OMGANG AMSTERDAM

Jaarlijks vindt er in Amsterdam een processie plaats om het Amsterdamse hostiewonder uit 1345 te gedenken. De religieuze en meditatieve processie vindt plaats in de binnenstad van Amsterdam en in stilte. Vandaar de naam Stille Omgang. De route van de processie loopt o.a. langs de Heiligeweg, de Kalverstraat, het Spui, de Nieuwendijk, de Warmoesstraat en de Nes.

Ook in 2015 is het de bedoeling dat de pelgrims uit het bisdom Groningen Leeuwarden gezamenlijk naar Amsterdam gaan om de Stille Omgang te lopen. Het programma voor die avond en nacht is voorlopig als volgt: de Groningse pelgrims komen met een bus naar Heerenveen waar om ca. 19.00 uur, tezamen met de Friese pelgrims, een bijeenkomst met gebed en zang wordt gehouden ter voorbereiding op de tocht in Amsterdam.* Vanuit Heerenveen vertrekken de pelgrims in bussen om 20.15 uur naar Amsterdam. In Nagele wordt gestopt om de pelgrims van de Noordoostpolder mee te nemen. Rond 22.00 uur arriveren we in Amsterdam. Daar wordt de nacht begonnen met een H. Mis in kerkgebouw De Krijtberg. De pelgrims van Heerhugowaard (waarvan velen lopend naar Amsterdam zijn gegaan die dag) en Egmond vieren met ons de H. Mis.Daarna lopen we de Stille Omgang. Rond 01.00 uur gaan we weer met de bus terug naar de Noordoostpolder, Friesland en Groningen.In 2015 wordt de tocht in de nacht van 21 op 22 maart gehouden. De intentie, waar dan bij stil wordt gestaan, luidt: een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor het onverwachte….. Deze intentie is verwerkt in de overwegingen, die we bij de gebeden en zang in de bus uitspreken. In het vervolgbericht wordt bekend gemaakt waar de opstapplaatsen in Friesland worden geregeld.De kosten van de pelgrimstocht bedragen 20 euro incl. koffie/ thee in Heerenveen. U kunt zelf voor onderweg in de bus etenswaren meenemen.U kunt zich opgeven via telefoonnummers 0513-653803 en b.g.g. 0514-581602
(Paul Janssen-Heerenveen) en 050- 3134872 (Louis Lukassen- Groningen)

Via email kan natuurlijk ook: stilleomgang@phjanssen.nl en a.lukassen10@kpnplanet.nl Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Stille Omgang: http://www.stille-omgang.nl/