Zoals ieder jaar collecteert de Caritas voor een goed doel met kerstmis. Dit jaar zal deze collecte bestemd worden voor het Noodfonds dat opgericht is op Ameland voor huishoudens die in financiële moeilijkheden zitten.

De hiervoor opgerichte stichting Noodfonds Amelander Kerken stelt zich ten doel:

1. Te voorzien in de actuele materiële noden en behoeften van inwoners van Ameland, bijvoorbeeld het verlenen van incidentele financiële ondersteuning of het verstrekken van voedselpakketten, teneinde in de eerste levensbehoeften te voorzien, met name in gevallen waarin andere voorzieningen en regelingen vanuit overheden ontbreken of er in het betreffende geval onvoldoende gebruik van kan worden gemaakt .
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande verband houden.
3. Voor het algemeen belang en zonder winstoogmerk tracht de Stichting haar doel te bereiken door het verlenen van concrete materiële hulp en het bedenken. en zo mogelijk ook uitvoeren, van structurele oplossingen tegen armoede, door het verwerven van financiële middelen om deze hulp te kunnen bieden.

Het bestuur van het noodfonds bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Amelander kerken: de Hervormde Kerk, de Federatie Doopsgezind-Gereformeerde Kerk en de Katholieke Kerk.

Het bestuur laat zich bij het uitoefenen van haar taken ondersteunen door de voorzitter van het Sociaal Team Ameland of diens plaatsvervanger.