Het nieuwe jaar ligt nog min of meer blanco voor ons. Ongetwijfeld zullen er in 2016 zorgen op onze weg komen. Maar het jaar biedt natuurlijk ook talloze mogelijkheden om onze talenten te ontplooien en onze plannen te realiseren. Voor ons bisdom is 2016 in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Met alle andere bisdommen vieren wij het Jaar van de Barmhartigheid. Wij mogen ons verheugen om de barmhartige liefde van God in Jezus Christus. Christus bemint ons en daagt ons uit om liefdevol en mild met elkaar om te gaan.

Maar 2016 is voor ons bisdom nog om een andere manier bijzonder. Wij vieren namelijk dat ons bisdom in 1956, dus 60 jaar geleden, is heropgericht. Met een groot aantal activiteiten willen wij dit jubileum vieren. Wij starten op dinsdag 2 februari, de exacte dag van de heroprichting, met een feestelijke Eucharistie in de kathedraal. Hopelijk willen veel gelovigen uit alle delen van het bisdom die dag naar Groningen reizen om de start van het jubileumjaar mee te vieren.

In het jubileumjaar hopen wij de Bonifatiusdag in juni extra cachet te geven en zullen wij in september een dag organiseren voor onze misdienaars. Extra veel accent mag de diocesane bedevaart naar Lourdes krijgen. Eind april hoop ik met honderden gelovigen uit ons bisdom naar het zuiden van Frankrijk te reizen om rondom Maria, de moeder van onze Heer, ons bisdomfeest te vieren. Voor nadere informatie over de reis kunt u altijd contact opnemen met uw pastoraal team of het bisdom.

Wij leven in een verwarrende tijd. Wij hebben zorgen over geweld van extremisten en over het lot van miljoenen vluchtelingen. Velen van ons hebben ook dichterbij zorgen over gezondheid, kinderen of het ontbreken van werk. Maar hopelijk laat u zich in het jaar des Heren 2016 niet door uw zorgen gijzelen. De vreugde om Gods trouw mag het laatste woord hebben.

+ Mgr. Dr. Gerard De Korte