Met vrede gegroet en gezegend met licht

 

Het is in het weekend van 5 mei dat de nieuwe Wegwijzer uitkomt.

5 Mei, dag van bevrijding, dag om ons opnieuw te binnen te brengen wat het betekent in vrede en vrijheid te mogen leven. Een kostbaar en kwetsbaar goed. Leven in een vrij land betekent ook vrijheid van spreken hebben, je geloof te mogen uiten en beleven.

Binnenkort vieren we het feest van Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest. De leerlingen voelden zich na de dood van Jezus allerminst vrij. Laat staan dat ze zich durfden uitspreken over wat er allemaal gebeurd was. Ze waren bang en verdrietig. Hun Heer en Meester was ter dood gebracht en wie weet stond hun eenzelfde lot te wachten. Ze zochten steun en troost bij elkaar, ramen en deuren gesloten, niet wetend hoe verder.

Misschien herkent u zich in de reactie van de leerlingen.

Een wereld vol bedreigingen, de ene ramp na de andere, de financiële/economische crisis die steeds meer mensen raakt.

Misschien in uw persoonlijke leven ook gebeurtenissen die erin hakken: de dood van een dierbare, het verlies je werk, een verstoorde of verbroken relatie, ……

Wat is de verleiding dan groot je naar binnen te keren…. niet wetend hoe verder. Maar Jezus belooft ons een helper.

“Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u.”

Durven wij te vertrouwen op de aanwezigheid van Gods Geest in ons leven? Durven wij te bidden om Gods Geest?

Soms lijkt het alsof het vuur van de geest, het bezielende vuur van Pinksteren is gedoofd. Alsof we niet meer durven spreken van het vuur dat in ons leeft; het vuur dat ons gaande houdt.

De pinkstersequentie, waarschijnlijk van de hand van paus Innocentius III (1160-1216) is als het ware een bede om die geest. Van oudsher wordt deze voorafgaand aan het evangelie gezongen.

Kom o Geest des Heren kom uit het hemels heiligdom,

waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer,

kom wees in de harten licht.

Kom o Trooster, Heil’ge Geest, zachtheid die de ziel geneest,

kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd, lafenis voor ’t hart dat lijdt,

rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis,

neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed,

is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein,

heel de ziel die is gewond,

maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart,

leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op U vertrouwt,

zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij,

geef ons vreugd die niet vergaat.

 

Moge het feest van Pinksteren ons opnieuw bezielen met levensadem, met enthousiasme, met geestkracht en energie.

Moge het ons in alle vrijheid doen getuigen van Gods grote daden door voor elkaar zo goed als God te zijn. Gods aanwezigheid wordt zichtbaar waar het beste in mensen bovenkomt. Moge de geest van liefde en geduld, wijsheid en verstand, ook u en jou beroeren en aanstekelijk werken: Zalig Pinksteren!

 

Mede namens pastor Paul Verheijen en pastor Neeltsje Bouma.,