DOOPSELS

Op zondag 8 maart jl. zijn door het hl. Doopsel in onze kerk opgenomen:

Amber Hanna Renee,
dochter van Louise en Ronald Metz

Jaylin Symphorosa,
dochter van Lianne Molenaar en Anthony Gerrits

Noud George,
zoon van Louise Molenaar en Rick de Jong

Van harte gefeliciteerd en welkom in onze gemeenschap.

Caritascollecte Pasen 2015

Zoals ieder jaar collecteert de Caritas voor een goed doel aan het einde van de Vastentijd, met Pasen dus. Dit jaar zal deze collecte bestemd worden voor het Noodfonds dat opgericht is op Ameland voor huishoudens die in financiële moeilijkheden zitten.

De hiervoor opgerichte stichting Noodfonds Amelander Kerken heeft ten doel:

1. Te voorzien in de actuele materiële noden en behoeften van inwoners van Ameland, bijvoorbeeld het verlenen van incidentele financiële ondersteuning of het verstrekken van voedselpakketten, teneinde in de eerste levensbehoefte te voorzien, met name in gevallen waarin andere voorzieningen en regelingen vanuit overheden ontbreken of in het betreffende geval onvoldoende gebruik van kan worden gemaakt.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande verband houden.
3. Voor het algemeen belang en zonder winstoogmerk tracht de Stichting haar doel te bereiken door het verlenen van concrete materiële hulp en het bedenken en zo mogelijk ook uitvoeren van structurele oplossingen tegen armoede door het verwerven van financiële middelen om deze hulp te kunnen bieden.
Het bestuur van het noodfonds bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Amelander kerken: de Hervormde Kerk, de Federatie Doopsgezind-Gereformeerde Kerk en de Katholieke Kerk.Het bestuur laat zich bij het uitoefenen van haar taken ondersteunen door de voorzitter van het Sociaal Team Ameland of diens plaatsvervanger.

Noodtelefoon pastoraal team 06 17 81 09 54

Als U dringend een pastor nodig hebt, kunt U via de noodtelefoon altijd “de pastor van dienst bereiken.” Onder dringende gevallen wordt verstaan: ziekenzalving of –zegen, overlijden, nooddoop en crisissituaties. De pastor van dienst zorgt er dan voor dat U verder geholpen wordt. In geval van overlijden zo spoedig mogelijk contact opnemen met Theo Kiewiet (pastoraatgroep): 0519-54 25 99 of 06 47 00 45 08