Zoals u wellicht al heeft vernomen heeft er een wijziging plaats gevonden in ons pastorale team. Na twee en een half jaar heeft pastor Neeltsje Bouma een nieuwe functie gekregen in het pastorale team van Drachten en omstreken. Op zondag 13 december is haar afscheidsbrief voorgelezen tijdens de eucharistie viering .Drie dagen na haar benoeming op Ameland brandde onze kerk af. Daarmee verschoof de aandacht en werkzaamheden van het bestuur in een keer naar herbouw en renovatie van het kerkgebouw. Ook de pastoraatsgroep moest zich aan deze nieuwe omstandigheden aanpassen. Niet gemakkelijk allemaal. Neeltsje heeft zich in deze periode met hart en ziel samen met de pastoraatsgroep en Paul Verheijen ingezet voor de zondagsvieringen en uitvaarten, de individuele pastorale contacten, de mensen in de Stelp, de oecumenische werkgroep, het overleg met de predikanten en allen werkzaam in onze parochie. Wij zijn haar daar dankbaar voor en wensen haar veel succes in haar nieuwe werksituatie. Vrede en alle goeds!

Op 19 november hebben wij als samenwerkende parochies Ameland, Burgum en Dokkum een gesprek gehad met de Vicaris Bultsma over de opvolging van Neeltsje Bouma. In dit gesprek is ons voorgesteld om akkoord te gaan met de benoeming van een nieuwe pastor in de persoon van pastor Diederik Duzijn. Na een korte kennismaking hebben we van harte ingestemd met de komst van Diederik Duzijn naar onze parochies. Voor Ameland zal hij voor 0,2 fte werkzaam zijn. De werkzaamheden zelf zullen binnen het pastorale team in onderling overleg verdeeld worden.

Diederik Duzijn( 1963) is op 2 februari 2015 tot priester gewijd. In 2014 voltooide hij zijn theologiestudie aan de Universiteit van Tilburg. In de jaren 80 heeft hij drie doctoraalstudies afgerond: klassieke talen, filosofie en Semitsche Talen. Hij had een carrière bij Shell voordat hij aan de weg begon die uitmondde in het priesterschap. Op zondagmiddag 14 februari om 14.30 uur, is de installatie van pastoor Duzijn in de kerk van Burgum door vicaris Bultsma. Uiteraard zijn belangstellenden daar van harte welkom.

Vanuit het bisdom hebben we de toezegging gekregen dat het fusieproces van Ameland met Dokkum en Burgum mag worden uitgesteld tot 2020. Dokkum en Burgum moeten voor 2018 zijn gefuseerd. Als tegen die tijd van uitstel afstel komt hebben we daar geen moeite mee.

De werkzaamheden aan de kerk gaan gestaag door. We hebben bericht gehad dat we 21.000,- € subsidie krijgen van de provincie Friesland. Er loopt nog een aanvraag voor uit het Waddenfonds, die heeft vooral betrekking op het toekomstig multifunctioneel gebruik van het gebouw. Een kleine tegenvaller is dat er nieuwe constructieberekeningen voor de dakconstructie moeten komen. Dat levert enkele weken vertraging op. Zoals het nu lijkt is het week 14 dat het dak geplaatst wordt. De zijkapellen zijn reeds dicht. Men is nu bezig met het herstellen van het metselwerk rondom de ramen. Binnenkort start Friso naast de kerk met de opbouw van de toren.

We hebben een gebruikte luidklok kunnen kopen uit de afgesloten Christus Koningkerk te Hoensbroek. Een eerder aanbod van een kerk klok uit Hilversum is afgeslagen omdat die klok te veel beschadigd was. Deze klok uit Hoensbroek is 140 kg zwaar, hij komt in een stalen klokkenstoel te hangen, luidt dwars op het schip, heeft een vallende klepel en zal van een elektro magnetische luidinstallatie voorzien worden. Deze bronzen klok is in 1963 gegoten door gieter Eijsbouts, heeft een randopschrift MARIA-JOZEF en een slagtoon e2.

Elke maand is er een bouwvergadering en een interieurvergadering. We zijn daarvoor uitgeweken naar De Toel, omdat onze vrijwilligers zijn begonnen met de verbouw van de voormalige dag kapel. In de voormalige dag kapel komen sanitaire voorzieningen, een keuken, opslagruimtes en is er plaats voor kleine vergaderingen.

Namens het kerkbestuur, Anne de Jong